Миттєва картка «NEW card»
Детальніше

Ідентифікація клієнтів

Відповідно до законодавства України UKRSIBBANK здійснює систематичну перевірку даних клієнта шляхом наступних процедур :

 • Ідентифікація — отримання банком від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних.

 • Верифікація клієнта — встановлення (підтвердження) банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

 • Вивчення клієнта — процес отримання банком під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб; з'ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні.

Дані для ідентифікації Фізичної особи, ФОП, Юридичної особи

Фізична особа

 • Паспортний документ
 • РНОКПП (ІПН)
 • Адреса
 • Інші дані за необхідності

Фізична особа — підприємець

 • Паспортний документ
 • РНОКПП (ІПН)
 • Адреса
 • Реєстраційні документи
 • Інші дані за необхідності

Юридична особа

 • Реєстраційні та установчі документи
 • Адреса
 • Особи, що мають право розпоряджатися рахунками
 • Структура власності
 • UBO (Кінцеві бенефіціарні власники1)
 • Інші дані за необхідності

1 — UBO (Ultimate Beneficial Owner) або Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема: шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Процес ідентифікації в UKRSIBBANK

 • 1

  Ідентифікація

 • 2

  Відкриття рахунків, оформлення платіжних карток, Кредитування, Здійснення разових фінансових операцій на значну суму (перекази, прийоми платежів), Партнерські відносини, Інші операції

 • 3

  Термін 1-3 роки та/або Зміни/події у клієнта

Банк має право

Відповідно до чинного законодавства України банк має право витребувати, а клієнт/представник клієнта зобов’язаний подати інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта та уточнення даних про клієнта. Окрім цього до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму банк зобов’язаний витребувати в клієнта — юридичної особи інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані клієнтом — юридичною особою інформація та/або документи повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які (незалежно від формального володіння) мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи, безпосередньо або через інших осіб, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Крім того банк просить надати схематичне зображення структури власності компанії з метою встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

У випадку наявності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) по кожному з них надаються наступні дані: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (за наявності), дату та місце народження, адресу постійного проживання (країну та населений пункт), країну(и) громадянства, країну(и) податкової резидентності та по кожному з них надати копію документа, що посвідчує особу (документ може бути наданий в електронному вигляді, в тому числі і безпосередньо контролером).

Фактори, що можуть впливати на частоту ідентифікації ФО/ФОП

 • Встановлюється кожному клієнту за результатами оцінки відповідно до розроблених банком критеріїв (вид діяльності, зв’язок із країнами під санкціями, РЕР, операції з готівкою тощо), з метою виявлення рівня ймовірності використання клієнтом послуг банку для легалізації доходів/фінансування тероризму.

 • Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів.

 • Політичний інструмент, що використовується урядами країн та багатонаціональними організаціями, такими як ООН, для обмеження або стримування виявлених загроз їхній безпеці. Санкції можуть бути застосовані до окремих видів діяльності, груп або фізичних осіб, суден, компаній і навіть країн.

 • Politically exposed persons — політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Фактори, що можуть впливати на частоту ідентифікації ЮО

 • Встановлюється кожному клієнту за результатами оцінки відповідно до розроблених банком критеріїв (вид діяльності, зв’язок із країнами під санкціями, РЕР, операції з готівкою тощо ), з метою виявлення рівня ймовірності використання клієнтом послуг банку для легалізації доходів/фінансування тероризму.

 • Зміна UBO (кінцевих бенефіціарних власників) — повна або часткова зміна власників корпоративних прав підприємства, зміна прав щодо вирішального впливу на діяльність підприємства, а також зміна ідентифікаційних даних власників та інше.

 • Це внесення змін щодо найменування, місцезнаходження, даних щодо виконавчого органу та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном підприємства, впровадження/зміна видів діяльності та інше.

 • Зміна місцезнаходження організації, як юридичної адреси відповідно до реєстраційних документів.

 • Може включати: зміну організаційно-правової форми організації бізнесу материнської/дочірньої структури, ліквідацію окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам та інше.

 • Політичний інструмент, що використовується урядами країн та багатонаціональними організаціями, такими як ООН, для обмеження або стримування виявлених загроз їхній безпеці. Санкції можуть бути застосовані до окремих видів діяльності, груп або фізичних осіб, суден, компаній і навіть країн.

 • Politically exposed persons — політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Перелік нормативних документів

Перелік нормативних документів щодо здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів:

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р (з наступними змінами та доповненнями);

 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX I від 06.12.2019 р (з наступними змінами та доповненнями);

 • Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу» (затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. з наступними змінами та доповненнями);

 • «Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій»;

 • Положення «Про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого постановою Правління НБУ №50 від 08.06.2017 р;

 • Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах №64 від 11.07.2018;

 • Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014р. (з наступними змінами та доповненнями);

 • Внутрішні нормативні документи АТ «УКРСИББАНК» та Групи BNP Paribas.