Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «УкрСиббанк»


17.03.2014

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

 

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 24 квітня 2014 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

 

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку

2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку

3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік

4. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік

5. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної фінансової звітності Банку за 2013 рік

6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік

7. Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балансу за 2013 рік

8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік

9. Звіт Спостережної Ради за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду

10. Звіт Правління за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду

11. Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду

12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради

13. Про обрання членів Спостережної Ради

14. Про обрання Голови Спостережної Ради

15. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради

16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради

17. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спостережної Ради

18. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної Ради

19. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії

20. Про обрання членів Ревізійної Комісії

21. Про обрання Голови Ревізійної Комісії

22. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної Комісії

23. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Ревізійної Комісії

24. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної Комісії

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Банку (тис. грн.)*

 Найменування показника 

 період 

 звітний,
 станом на
 01.01.2014

 попередній,
 станом на
 01.01.2013

 Усього активів, в т.ч. 

 23 329 595

 25 345 639

 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

 4 392 260

 5 082 900

 Кошти в інших банках 

 200 199

 17 994

 Кредити та заборгованість клієнтів 

 14 601 718

 15 368 752

 Усього зобов'язань, в т.ч.  

 20 538 006

 22 567 102 

 Кошти банків

 202 187

 769 649

 Кошти клієнтів 

 16 835 346

 17 449 631

 Усього власного капіталу, в т.ч.

 2 791 589

 2 778 537

 Статутний капітал 

 1 774 333

 1 774 333

 Чистий прибуток/(збиток)

 41 269

 20 541

 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

 0,0002

 0,0001

 Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.) 

 0,0013

 0,0007

 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

 0,0002

 0,0001

 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.) 

 0,0013

 0,0007

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2013 року та підлягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку березня 2014 р.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

 

 

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год.

 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департаменту Ткаченко Вікторією Володимирівною.

 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі "Новини" на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

 

 

З повагою,

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»